000 01955cam0 2200445 4500
003 http://www.sudoc.fr/202749916
005 20210430112545.0
009 202749916
020 _aUS
_b72960224
035 _aocm20483693
090 _972315
_a72315
100 _a20170702d1971 k y0frey50 ba
101 _aara
102 _aLY
_aEG
105 _ay a 000|y
181 1 _bxxxe##
200 1 _6a02
_7fa/r
_aالغزل في الشعر العربي الحديث في مصر 1850-1967
_fسعد دعبيس
200 1 _6a02
_7ba
_a˜al-œGhazal fī al-shiʻr al-ʻArabī al-ḥadīth fī Miṣr min sanat 1850-1967
_f[taʼlīf] Saʻd Daʻbīs
205 _6a03
_7fa/r
_aالطبعة 1.
205 _6a03
_7ba
_aal-Ṭabʻah 1.
210 _6a04
_7fa/r
_aبنغازي والإسكندرية
_cالمكتبة الوطنية ومؤسسة شباب الجامعة
_d1971
210 _6a04
_7ba
_aBinghāzī
_cal-Maktabah al-Waṭanīyah, multazzim al-tawzīʻ fī Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah
_d1971
215 _a1 vol. (859 p.)
_d24 cm
300 _aRisālat al-mājistīr -- Jāmiʻat al-Qāhirah
320 _aBibliogr. p. 823-838
452 _tDaʻbīs, Saʻd. Ghazal fī al-shiʻr al-ʻArabī al-ḥadīth fī Miṣr min sanat 1850-1967.
_eal-Ṭabʻah 1
_cBinghāzī, al-Maktabah al-Waṭanīyah, multazzim al-tawzīʻ fī Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah, 1971
606 _aGhazals, Arabic
_xHistory and criticism
_2lc
606 _aArabic poetry
_yEgypt
_xHistory and criticism
_2lc
607 _aEgypt
_2fast
660 _af-ua---
700 1 _6a01
_7fa/r
_aدعبيس
_bسعد
_4070
700 1 _6a01
_7ba
_aDaʻbīs
_bSaʻd
_4070
801 3 _aFR
_bAbes
_c20170807
_gAFNOR
801 _bDLC
_gAACR2
801 1 _bWAU
_gAACR2
915 _aMON
991 _5992062301:585672377
_aRETRO-2017-CRE DER